NIEUWS

Start inspraak bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van de kern Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen is bezig om de bestaande bestemmingsplannen te herzien. Dit is nodig om de bestemmingsplannen actueel te houden. Inmiddels is het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van de kern Geldermalsen gereed.

Dit bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen’ ligt met ingang van vrijdag 11 januari 2013 voor zes weken ter inzage.

Plangebied
Het plangebied omvat de bedrijventerreinen De Gentel / Watermolen, Oudenhof, Lingewaarden, West-Betuwe, Hoge Weide A en Hoge Weide B. Het agrarische gebied gelegen ten zuiden van het bedrijventerrein De Gentel / Watermolen wordt ook opgenomen in dit bestemmingsplan. Voor Lingewaarden geldt dat het gebied dat voor herontwikkeling in aanmerking komt, niet is opgenomen in dit bestemmingsplan. 

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is bestendigend van aard waarbij de bestaande bebouwing en gebruiksvormen overwegend zijn ingepast. De nieuwe bestemmingsplannen voldoen aan de hedendaagse wettelijke vereisten. De plannen zijn digitaal uitwisselbaar en rekening wordt gehouden met archeologische waarden en de molenbiotoop.

In de plannen zitten geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen. Wel zitten in de planregels diverse regelingen om de flexibiliteit op de bedrijventerreinen te faciliteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Regeling voor buitenopslag
  • Regeling voor risicovolle inrichtingen
  • Regeling voor productiegebonden detailhandel en detailhandel in volumineuze goederen
  • Afwijkingsmogelijkheid voor maatvoering gebouwen
  • Afwijkingsmogelijkheid voor andere bedrijfsactiviteiten.

Door dit bestemmingsplan ontstaat een eenduidig bestemmingsplanregime voor alle bedrijventerreinen in de kern Geldermalsen. Nu heeft elk bedrijventerrein een eigen bestemmingsplan. De bestemmingsplanregeling is grotendeels gebaseerd op de beleidsnotitie bedrijventerreinen 2011 – 2030, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Inloopavond
Als onderdeel van de inspraakperiode zal een inloopavond worden gehouden op dinsdag 15 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur op het gemeentekantoor. Tijdens die avond kunt u vragen stellen aan medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Er zullen reactieformulieren liggen die u kunt gebruiken voor het indienen van een schriftelijke reactie. U kunt op elk moment van die avond binnenkomen omdat er geen centrale presentatie zal worden gehouden. Ook een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel zal tijdens deze avond aanwezig zijn.

Stukken raadplegen
De bestemmingsplannen kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen. De planstukken zijn ook te raadplegen via www.geldermalsen.nl/ontwikkelingen/projecten/dorpen/Geldermalsen. U treft dan de stukken aan in pdf-bestand. Daarnaast kunt u de plannen digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Reageren
Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m 21 februari 2013) kan een ieder een schriftelijke reactie sturen naar het college van B en W van de Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge reactie wilt geven dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, eerst een afspraak te maken met mevr. I.Broekmans (tel. 0345-586784; op maandag en dinsdag tot 14.00 uur bereikbaar en op woensdag en donderdag tijdens kantoortijden).


@16:53# | 29.01.2013